BRUGERBETINGELSER FOR TEAMBOX

1. SAMTYKKE OG ACCEPT AF BRUGERBETINGELSER
1.1 Disse brugerbetingelser (herefter benævnt ”Brugerbetingelserne”) for Teambox regulerer forholdet mellem brugerne og Teambox.

1.2 Ved at forsætte anvendelsen af Teambox accepterer du Brugerbetingelserne. Hvis du ikke accepterer betingelserne, kan du desværre ikke anvende Teambox.

1.3 Ved at acceptere Brugerbetingelserne giver du dit samtykke til, at Teambox behandler din data.

1.4 Hvis du er under 13 år gammel, skal du have dine forældres forudgående samtykke til at anvende Teambox.

1.5 Du anbefales at gemme Brugerbetingelserne.

2. OM TEAMBOX
2.1 Teambox er en mobil-app (herefter benævnt ”Platformen”), som gratis kan anvendes til at holde styr på regnskabet i fællesskaber, blandt andet bødekasser.

2.2 Teambox drives af:

Teambox ApS
Ensianvej 22
DK-4000 Roskilde
CVR-nr.: 39876345
E-mail: support@teambox.dk

3. BRUGERKONTO
3.1 For at anvende Platformen, skal du oprette en brugerkonto.

3.2 Du kan finde information om Teambox’ håndtering af dine personoplysninger i forbindelse med din anvendelse af Platformen og dine rettigheder i henhold til gældende lov om databeskyttelse i Teambox’ til enhver tid gældende Persondatapolitik.

3.3 Det er dit eget ansvar, at oplysningerne i din brugerkonto er korrekte og opdaterede. Teambox har intet ansvar for følger af forkerte oplysninger i brugerkontoen.

3.4 I forbindelse med oprettelse af en brugerkonto skal du vælge en adgangskode. Din adgangskode er personlig og fortrolig.

3.5 Såfremt du måtte opleve misbrug, eller såfremt du har mistanke om misbrug, af din adgangskode eller brugerkonto, skal du straks rette henvendelse til Teambox på den ovenfor angivne adresse eller e-mailadresse.

4. SLETNING AF BRUGERKONTO
4.1 Såfremt du ønsker at slette din brugerkonto, skal dette gøres under ’Profilindstillinger’ på Platformen. I tilfælde af sletning, eksisterer der særlige vilkår for mulige scenarier. Disse er uddybet i Teambox’ Persondatapolitik.

4.2 Sletning af din brugerkonto kræver en aktiv handling fra din side. Din bruger vil forblive i Teambox’s database, indtil du sletter brugerkontoen på Platformen.
I tilfælde af, at din bruger har været inaktiv, herunder at der ikke er logget på, i mere end 3 år, vil du brugerkonto blive slettet af Teambox.

5. RETTIGHEDER
5.1 Teambox har alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til Teambox.

5.2 Ved accept af Brugerbetingelserne opnår du en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og genkaldelig ret til at anvende Platformen. Brugsretten er betinget af, at du har accepteret de til enhver tid gældende brugerbetingelser, herunder disse Brugerbetingelser, for Teambox. Såfremt du ikke kan acceptere sådanne brugerbetingelser, kan du desværre ikke anvende Teambox.

5.3 I det omfang, du lægger materiale op på Platformen, giver du Teambox en brugsret til sådant materiale således, at Teambox kan afvikle sine tjenesteydelser. Du indestår for, at du har de fornødne rettigheder til at give Teambox sådan brugsret.

6. HENVENDELSER PR. E-MAIL
6.1 Du giver ved din accept af disse Brugerbetingelser samtykke til, at Teambox kan udsende orienteringsmail til den e-mail-adresse, som du har knyttet til din brugerkonto i Platformen.

6.2 Sådanne e-mails kan under forudsætning af dit særskilte samtykke indeholde reklamemateriale.

6.3 Ved din accept af disse Brugerbetingelser giver du samtykke til, at Teambox må sende push-beskeder til dig på din smartphone. Du kan til enhver tid ændre dette i systemindstillingerne på din smartphone.

7. BETALINGER
7.1 Hvis du som bruger tilknytter muligheden for at modtage og afsende betalinger fra din brugerkonto, skal du være opmærksom på, at dette sker på baggrund af en aftale, som du indgår med tredjepart.

7.2 Teambox er uden ansvar for alle forhold omkring sådanne betalinger.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING
8.1 Platformen stilles til rådighed, som den er og forefindes i den til enhver tid værende form. Teambox stræber efter, at Platformen til enhver tid er tilgængelig, menTeambox garanterer ikke herfor. Teambox kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til Platformen, øvrige driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende. Teambox søger dog til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser på Platformen.

8.2 Enhver brug af Platformen sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Teambox kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugeres anvendelse af eller manglende adgang til Platformen .

8.3 Teambox er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, som findes på Platformen. Teambog er i intet tilfælde ansvarlig for tab opstået på baggrund af handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de oplysninger, som fremgår af Platformen. Endvidere er Teambox ikke ansvarlig for data og andre oplysninger, som fremgår af internetsider, hvortil der linkes fra Teambox og Platformen.

8.4 Teambox kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre tab hos dig som bruger eller hos tredjemand.

8.5 Såfremt Teambox uagtet ovenstående ansvarsbegrænsninger måtte blive erstatningsansvarlig, er Teambox’s ansvar til enhver tid begrænset til et beløb, svarende til det, du som bruger har betalt for anvendelsen af Platformen inden for de seneste 6 måneder forud for tabets opståen, dog aldrig mere end et samlet beløb på DKK 1.000,00.

I det tilfælde, at du har anvendt Platformen vederlagsfrit og dermed ikke betalt for anvendelsen, er Teambox’ ansvar til enhver tid begrænset til et samlet beløb på DKK 1.000,00.

9. ÆNDRING AF BRUGERBETINGELSER
9.1 Teambox er berettiget til løbende at foretage ændringer i Brugerbetingelserne og evt. gebyrer og priser. Såfremt Teambox foretager ændringer i Brugerbetingelserne, vil brugerne blive orienteret om ændringerne ved udsendelse af en orienterings-e-mail til den i brugerkontoen oplyste e-mailadresse minimum 30 dage før, ændringen træder i kraft. Du vil endvidere blive orienteret om ændringerne ved dit næstkommende log-in på Platformen.

9.2 Ændringer, jf. pkt. 9.1, omfatter følgende ændringer:

9.2.1 Indførelse af betaling for Platformen

9.2.1.1 I det tilfælde, at der er indført betaling for Platformen, jf. pkt. 9.2.1, kan Teambox tillige foretage ændringer i priser og gebyrer i følgende situationer:

9.2.1.1.1 Teambox foretager større investeringer for at forbedre din oplevelse af Platformen, hvilket bl.a. kan omfatte forbedring og udvikling af Platformens funktioner eller ansættelse af mere personale.

9.2.2 Generelle ændringer i Brugerbetingelserne for at sikre, at Teambox overholder den til enhver tid gældende lovgivning.

9.2.3 Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af handelsbetingelserne, herunder praktiske- sikkerhedsmæssige forhold.

9.3 Såfremt du ikke accepterer de reviderede brugerbetingelser, har du ikke mulighed for at anvende Platformen.

10. ÆNDRINGER AF PLATFORMEN MV.
10.1 Teambox er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Platformen, herunder slette og ændre funktioner i Platformen. Teambox kan ophøre med at udbyde Platformen uden varsel og nogen form for ansvar.

10.2 Teambox vil forsøge at varsle dig om ændringer i Platformen i god tid.

11. TVISTLØSNING
11.1 Enhver tvist mellem Teambox og dig skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed.
11.2 Såfremt en tvist mellem Teambox og dig ikke kan afgøres i mindelighed, skal tvisten afgøres efter dansk ret ved retten i Roskilde.

12. VERSION
Dette er Brugerbetingelser for Teambox [version 1 af 16. april 2021].

PERSONDATAPOLITIK FOR TEAMBOX

Denne persondatapolitik for Teambox (herefter benævnt ”Persondatapolitikken”) har til formål at oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger på platformen Teambox (”Platformen”) og Teambox.dk (”Webstedet”).

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

I forbindelse med oprettelse af en bruger på Platformen og selve brugen heraf indsamler vi og behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

• Navn
• E-mail
• Kontooplysninger (alene administrator af bødekassen)
• Køn
• Fødselsdato
• Sprog
• Billede
• Oplysninger afgivet i evt. kommunikation mellem dig og Teambox
• Lokation (geografisk placering), herunder ved indtastning af postnummer og bopæls-land
• Hvordan du bruger vores Platform og hjemmeside, hvilken mobil enhed du benytter, dit operativsystem og din IP-adresse, herunder oplysninger om trafik, placering, adfærd og andre kommunikationsoplysninger
• Aktiviteter og hændelser, herunder bøder, betalinger og registreringer af dagens spiller mv.

HVOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA?
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig selv, hvis du selv indtaster dine personoplysnin-ger i Platformen, enten ved oprettelsen eller senere hen. Hvis du vælger at oprette en bruger ved hjælp af Facebook eller Apple ID, indsamles dine personoplysninger fra din Facebook eller Apple profil.

Vi kan også indsamle personoplysningerne, hvis du skriver til os, bruger Webstedet eller del-tager i kundeundersøgelser, som vi har organiseret.

TIL HVILKET FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi behandler dine personoplysninger til et eller flere af følgende formål:

• Så du kan oprette en bruger på Platformen
• Så du kan anvende Platformen
• Udvikling og administration af Platformen, Webstedet og vores forretning ved hjælp af analyse af data og statistikker
• Markedsføring, herunder nyhedsbreve, hvis vi har fået tilladelse til det. Vi anvender cookies og lignende teknologi til Webstedet. Du kan finde yderligere oplysninger herom i vores cookie-politik.
• Kundeservice og administration
• Kommunikation af nødvendige oplysninger om Platformen, herunder funktionalitet mv.
• Du besøger Webstedet

PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BEHANDLES DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når

• Du har indgået en aftale med os om brug af Platformen (opretter en bruger). Disse personoplysninger har vi brug for at opfylde aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

• Du har givet dit samtykke til, at vi må bruge dine personoplysninger til et eller flere bestemte formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) og
markedsføringslovens § 10.

• Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforord-ningens art. 6, stk. 1, litra f). Det kan fx være, når vi kommunikerer med dig, for at forbedre vores Platform eller for at forhindre misbrug eller tab af data.

HVEM VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?
Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre der er lovligt grundlag herfor, eller du har samtykket hertil. Typisk vil/kan videregivelse ske til samarbejdspartnere, betalingsudbyder, offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Vi benytter os derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af os. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål.

PERIODE FOR OPBEVARING
Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

SIKKERHED
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Der overføres ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, medmindre der er et sikkert overførselsgrundlag.

RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING OG BLOKERING
Hos os har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du modtager personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, medmindre vi har et andet lovligt formål.

Hvis du ønsker at blive slettet fra en bødekasse, kan du henvende dig til den administrator, der står for den specifikke bødekasse på Platformen. Din bruger vil dog fortsat være aktiv, og du har mulighed for at blive tilknyttet en ny bødekasse.

Hvis du ønsker at rette dine oplysninger eller slette din bruger fra Platformen, kan det gøres under ”Min Profil”. Hvis du sletter din bruger, men du har restance i form af ubetalte bøder, vil der efterlades en notifikation med det skyldige beløb på tidspunktet for sletningen. Dine brugeroplysninger vil dog ikke figurere med notifikationen.

RET TIL AT GØRE INDSIGELSE
I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles for, at vi kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger, medmindre vi har et andet lovligt formål.

SAMTYKKE
I tilfælde af, at vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger, medmindre vi har et andet lovligt formål.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil vi ikke længere have mulighed for at udøve vores forpligtelser overfor dig.

KLAGE
Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Nærmere vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

SPØRGSMÅL OG UDØVELSE AF RETTIGHEDER
Hvis du har spørgsmål vedrørende Persondatapolitikken, eller du ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at tage kontakt til support@teambox.dk att. Peter Benjaminsen.

ÆNDRINGER TIL PERSONDATAPOLITIKKEN
Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette pr. e-mail, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in på Platformen.

Hvis ikke du accepterer den reviderede Persondatapolitik, har du ikke mulighed for forsat at anvende Platformen.

Sidst opdateret: 16. april 2021.